certifikaty

Produkty

Andezitová štrkodrvina 0/63

popis: andezitová štrkodrvina
použitie: kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov, používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest, úprava ciest a príjazdových komunikácií